Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Medezeggenschapsraad

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) in
werking getreden. De MR bestaat uit zes leden; drie personeelsleden en
drie ouders van leerlingen. De MR behartigt de belangen van het personeel en van de ouders en leerlingen van De Leidse Buitenschool. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht inzake de belangrijke beleidsvoornemens van het bestuur op het gebied van personeel, onderwijs en financiën. De vergaderingen van de MR vinden plaats op school en kunnen op verzoek worden bijgewoond.

De Leidse Buitenschool is ook vertegenwoordigd in de GMR, de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Aloysius stichting.

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Dit betekent dat iedere belangstellende een MR-vergadering kan bijwonen. Onderwerpen die als besloten worden aangeduid op de agenda, mogen niet worden bijgewoond door toehoorders.

 

De agenda van de MR-vergadering zal twee weken voor de vergadering op de site geplaatst worden.

 

Voor MR-leden geldt een geheimhoudingsplicht over alle zaken waarvan zij weten dat de informatie vertrouwelijk is of waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk moeten blijven.

 

De concept vergaderdata zijn: 19-11-2018, 21-01-2019, 11-03-2019, 20-05-2019 en 17-06-2019.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding: Oudergeleding:
Ankie van Seters André van den Bos
Conny Souisa Carlo Poels
Wilma Gudmundsson Ronald de Goede

 

Agenda MR-vergadering

11-03-2019

 

Notulen MR-vergadering

Notulen MR 04-02-2019

 

Heeft u vragen, dan kunt u altijd bij ons terecht. Ook wij weten niet alles, maar zullen ons best doen om het voor u op te zoeken.

U kunt contact opnemen met de voorzitter Ankie van Seters

ankie.vanseters@aloysiusstichting.nl

of via de mailbox van de MR

MR.leidsebuitenschool@gmail.com

 

 


Contact

Klik hier voor de contactgegevens van onze locaties