Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

 

Wie zitten in de MR?

Oudergeleding:

 • Rutger Hondelink
 • Michael
 • Roel de Jong


Personeelsgeleding:

 • Xiomara Schuuring
 • Conny Souisa (voorzitter)
 • Tjerk Buikstra (secretaris)

 

Wat is de MR?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van Onderwijs , Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een Medezeggenschapsraad.

Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Deze wet is in 1992 geactualiseerd.

 

Wat zijn de taken?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de Meddezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de Medezeggenschapsraad elk standpunt dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

 

De Medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

 

 • verbetering van het onderwijs;
 • het kiezen van leermethodes;
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 • het schoolplan;
 • de besteding van geld en gebouwen;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders;
 • individuele leerlingbegeleiding en -zorg;
 • veiligheid (in en rond de school).

 

Wat zijn de bevoegdheden?

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:

 

 • Informatierecht

Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeke van de MR ingaan.

 

 • Recht op overleg

Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.

 

 • Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

 

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:

 

 • Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

 

 • Adviesrecht

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

 

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn/haar stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

 

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor vier jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

 

Notulen

 

U heeft een vraag aan de MR?

Mailt u dan naar: mr.leidsebuitenschool@aloysiusstichting.nl