Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Betrokkenheid van ouders

Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers is een zo vanzelfsprekende zaak dat dit geen nadere toelichting lijkt nodig te hebben.

Voor ons zijn de ouders/verzorgers de eerst-deskundigen waar het om hun kind gaat.


Daarmee zijn de ouders/verzorgers voor ons als schoolteam samenwerkingspartners. School en ouders/verzorgers werken samen om de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

De belangen van betrokkenheid

Betrokkenheid vergroot het inzicht van de ouders/verzorgers in wat er op school gaande is. De kennis van wat op school gaande is, is nodig om het kind het gevoel te geven dat ouders/verzorgers voor hem of haar belangstelling hebben. Belangstelling van de ouders/verzorgers voor de school en voor wat het kind daar doet, leert, beleeft, maakt, enz. zorgt ervoor dat het kind zich gesteund voelt.

 

Een kind dat zich gesteund voelt door zijn ouders/verzorgers zal tot betere resultaten komen. Dit geldt niet alleen op het gebied van het schoolse leren, maar zeker ook op dat van het sociale leren en het omgaan met elkaar.

 

Actief in ondersteunende activiteiten

De betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school kenmerkt zich in het
bovenstaande, maar zeker ook in het actief zijn bij het verschaffen van
hand- en spandiensten voor de school. De ouders/verzorgers leren de school kennen door deel te nemen aan ondersteunende activiteiten, de medezeggenschapsraad en door de leden van het team. Betrokkenheid komt dan tot uiting door positief te reageren op oproepen tot ondersteuning. Daarnaast blijkt betrokkenheid ook uit aanwezigheid op door de school georganiseerde ouderavonden en contactavonden en het ingaan op uitnodigingen van de school om tot een overleg te komen.