De begeleiding van de overgang van de leerlingen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs

 

Elk schooljaar gaan er leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Vanaf het moment dat een leerling in groep 6 zit staat in het OPP van de leerling het uitstoomniveau en de uitstroombestemming beschreven. De Leidse Buitenschool bespreekt in het voorlaatste- en laatste schooljaar met de leerling en de ouders een aantal stappen die leiden tot een goed afgewogen schooladvies.

 

Voor schoolverlaters en ouders van schoolverlaters zijn de volgende momenten van belang:

 

  • Pré-advies

Aan het einde van groep 7 (jun/jul) wordt het pré-advies met de ouders en leerling besproken; U krijgt dit advies ook op papier.

 

  • Informatieavond

In september/oktober is er een speciale informatieavond over de gang van zaken rondom het schoolverlaten.

 

  • Drempelonderzoek

In oktober wordt een drempelonderzoek afgenomen bij leerlingen waarbij mogelijk gedacht wordt aan voortgezet onderwijs (regulier) Praktijkonderwijs of VMBO met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Dit gebeurt op één van de vmbo scholen in de regio. De Leidse Buitenschool meldt deze leerling(en) aan bij de vmbo-school waar zo'n test gemaakt kan worden. Pas na deze toetsen is duidelijk op uw kind in aanmerking komt voor pro of vmbo met lwoo en of uw kind geplaatst kan worden op de pro-school of vmbo-school van uw keuze. Soms moet er ook nog een ADIT afgenomen worden.

 

  • ADIT

ADIT staat voor Adaptieve Digitale Intelligentie Test. Niet iedereen zal deze test maken. Hiertoe wordt besloten, in overleg met ouders, als het profiel niet geheel duidelijk is (dus een groot verschil tussen een eerder afgenomen intelligentietest en het huidige didactisch functioneren) of als een recente afname van een intelligentietest noodzakelijk is voor plaatsing binnen het vervolgonderwijs. De ADIT geeft een intelligentiequotient en advies over het uitstroomniveau.

 

  • Informatieavonden vo-scholen

Ouders en leerling kunnen vanaf oktober/novemer scholen bezoeken die hun voorkeur hebben én die genoemd zijn bij het pré-adviesgesprek.

Ouders melden hun kind zelf aan bij de school van hun keuze en stellen de leerkracht hiervan z.s.m. op de hoogte.

 

  • Onderwijskundig Rapport (OKR)

Het onderwijskundig rapport is nodig om aan het VO goed te beschrijven welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften de leerling heeft. De Leidse Buitenschool verzorgt het benodigde Onderwijskundig Rapport voor de nieuwe school. In dit rapport worden didactische en pedagogische gegevens genoteerd. Hierin wordt ook de wens van ouders opgenomen. U dient dit Onderwijskundig Rapport voor akkoord te tekenen (tijdens het adviesgesprek). De Leidse Buitenschool stuurt dit rapport naar de nieuwe school. De verslaglegging van het OKR gebeurt door leerkrachten en de coördinatoren schoolverlaters (IB en GW).

 

  • Eindtoets

In april maken alle schoolverlaters de eindtoets Route 8 (behalve leerlingen die een uitstroomniveau hebben die lager is dan praktijkonderwijs).

 

  • Observatie en warme overdracht

Het. kan zijn dat een school na aanmelding de leerling wil komen observeren in de huidige setting. Hier werkt De Leidse Buitenschool natuurlijk aan mee. Na de observatie is er meestal nog een moment van warme overdracht tussen de nieuwe school en de leerkracht/iB-er van groep 8. Hierin worden vragen van de V(S)O school vaak nog mondeling toegelicht.