De intern begeleider

De leerlingenzorg op De Leidse Buitenschool is gebaseerd op een systeem van interne begeleiding, gericht op planmatig handelen. Dit betreft het signaleren van problemen, diagnosticeren, oplossingen voorbereiden, oplossingen uitvoeren en het evalueren van de gekozen oplossingen. Door gebruik te maken van dit systeem streven we er naar om leerlingen optimaal te laten profiteren van het aangeboden onderwijs. Ook de school wordt op deze manier gestimuleerd om het aangeboden onderwijs te vervolgen of bij te stellen en aan te passen aan de mogelijkheden van een individuele leerling of groep.

 

Aanspreekpunt voor deze leerlingenzorg is de intern begeleider. Deze bewaakt de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot bovengenoemde systeem. Hierdoor werkt de intern begeleider aan het optimaliseren van de voorwaarden waarbinnen de leerlingenzorg uitgevoerd moet worden en geeft zo indirecte hulp aan de leerlingen. De intern begeleider coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben en verzorgt tevens afspraken met leerkrachten en specialisten in en buiten de school. Wanneer er problemen zijn die niet in de eerste plaats in overleg met de leerkracht kunnen worden opgelost, maakt de intern begeleider een afspraak met u als ouder. Verder is de intern begeleider verantwoordelijk voor alle interne zaken m.b.t. de leerlingenzorg. De intern begeleider is tevens adviserend lid van de schoolgebonden Commissie van Begeleiding.

 

Aan onze school zijn twee intern begeleiders verbonden, namelijk Michèle de Haas en Bianca Bodde.