Pedagogisch klimaat

In 2009 is in de Leidse Buitenschool gestart met een stapsgewijze invoering van onderdelen van PBS onder de noemer ‘Pedagogisch Klimaat’. Onder Pedagogisch Klimaat verstaan wij: wie zijn wij, waar staan wij voor en hoe is dat zichtbaar in ons gedrag en onze regels.

 

Waarden

Er is een werkgroep geformeerd waar personeelsleden zitting in hebben. De werkgroep heeft in 2009-2010 gewerkt aan het formuleren van ‘waarden’ (wat willen we dat mensen zien of merken die bij ons binnen lopen). Waarden hebben wij omschreven als breed geldige en gedeelde idealen en motieven. Veiligheid, gelijkwaardigheid, voorspelbaarheid, respect, geduld, rust, begrip, transparantie en pro-actief handelen zijn waarden die de LBS onderschrijft.

 

Gedragsregels

De waarden moeten vertaald worden naar normen: de gedragsregels. PBS geeft helder aan hoe gedragsregels omschreven moeten worden, en de belangrijkste voorwaarde is: omschrijf regels positief. Met andere woorden: schrijf op welk gedrag je WEL wilt zien (van kind en leerkracht). Dit had als resultaat dat de gedragsregels zoals die reeds aanwezig waren zijn herzien en geherformuleerd. Met ingang van het schooljaar 2010-2011 zijn deze regels in de school aanwezig. De regels zijn per ruimte geordend en aldaar opgehangen. Voorbeelden van regels zijn: Ik noem een ander bij zijn naam. Ik luister naar alle meesters en juffen. Ik eet en drink in de klas. Ik fluister op de gang. Ik blijf binnen de gele lijnen (op het plein).